ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

06-04-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-04-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-04-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
03-04-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
02-04-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
31-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
30-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
29-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
26-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
24-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
21-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
19-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
18-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
16-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
15-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
13-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
10-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
08-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
06-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
03-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
02-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
01-03-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
28-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
27-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
26-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
23-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
22-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
21-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
20-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
18-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
16-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
13-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
10-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
07-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
02-02-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
30-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
26-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
25-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
23-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
22-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
20-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
19-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
16-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
15-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
08-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
03-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
02-01-2024 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
19-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
17-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
15-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
10-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
08-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
06-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ 
05-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ 
04-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ 
03-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ 
02-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ 
 01-11-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ 
31-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
30-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
29-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
27-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
26-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
24-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
23-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
22-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
21-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
20-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
19-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
18-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
16-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
15-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
08-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
07-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
06-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
02-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
01-10-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
19-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
18-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
17-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
15-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
14-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
02-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
01-09-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
16-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
15-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
14-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
13-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
12-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
11-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
10-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
08-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
07-08-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
09-03-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
08-03-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
07-03-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
06-03-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
05-03-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
04-03-2023 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
03-03-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-03-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-03-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-03-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-02-2023 (1)

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-02-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-02-2023

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

31-01-2023

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-01-2023

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-01-2023

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-01-2023

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 25-01-2023

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-01-2023

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

31-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-12-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-11-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

31-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-04-2024 05:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: SPBIDAR


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080