ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

18-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

03-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-10-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

03-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-09-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

31-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

24-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

23-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

03-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-08-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

24-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

03-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-07-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-06-2022

 

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

07-06-2022

 

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

06-06-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

30-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

21-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

12-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

06-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

04-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

03-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

02-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-05-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

29-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

28-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

27-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

26-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

25-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

24-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

23-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

22-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

20-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

19-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

18-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

17-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

16-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

15-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

14-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

13-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

11-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

10-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

09-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

08-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

07-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

05-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

03-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

01-04-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

31-03-2022

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

30-03-2022(2)

 

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

30-03-2022(1)

ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-10-2022 10:35 AM ಅನುಮೋದಕರು: SPBIDAR


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080